ČSOS Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Úvod

Pravidla hodnocení

Závody 2018:
ČPŠ 24. 3. PHK
MČR NOB 14. 4. STH
ČP SP 15. 4. SJC
ŽBM KLT 21. 4. LCE
ČPŠ 22. 4. LCE
ŽA KT 5. 5. PGP
ŽBČ-V KLT 5. 5. PHK
ŽBM KLT 5. 5. OOL
ŽA KLT 6. 5. PGP
ŽBČ-V KT 6. 5. PHK
ŽBM KT 6. 5. OOL
MČR SP 19. 5. VTA
ČP KT 20. 5. VTA
ČPŠ 26. 5. LPM
ČP SP 26. 5. VPM
ČPŠ 27. 5. LPM
ČP KT 9. 6. ASU
ŽBČ-Z KLT 9. 6. KRL
ŽBČ-V KLT 9. 6. SJH
ČP KLT 10. 6. ASU
ŽBČ-Z KT 10. 6. KRL
ŽBČ-V KT 10. 6. SJH
MČR KT 23.-24.6. TBM
ČP KT 8. 9. BOR
ŽBČ-V KLT 8. 9. SJI+RUZ
ŽBM KLT 8. 9. AOP
ČP KLT 9. 9. BOR
ŽBČ-V KT 9. 9. SJI+RUZ
ŽBM KT 9. 9. AOP
MČR KLT 15.-16.9. JPV+KON
MČR SPŠT 28. 9. TZL
ČPŠ 29. 9. TZL
ČPŠ 30. 9. TZL
MČR ŠT 13. 10. EKP+PVD
MČR KLB 14. 10. EKP+PVD

Přehled známek

Návod pro hodnotitele (pdf)

Diskuze

Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009


Pravidla hodnocení:

1. Kritéria hodnocení:

Hodnocení je rozděleno do čtyř částí:
 1. terén (váha 0,10) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • vhodnost terénu pro daný závod a disciplínu
  • atraktivita terénu
  • shoda prostoru závodu s údajem v přihlášce do výběrového řízení
 2. dodržení dokumentů a pravidel (váha 0,15) – hodnotí skupina Pravidláři
  • dodržení pravidel OB, soutěžního řádu závodů soutěží sekce OB a prováděcích předpisů k těmto soutěžím, správnost startovních listin, dodržení smlouvy s ČSOS vč. směrných časů tratí (pozor: provedení mapy v souladu s mapovým klíčem se hodnotí v části C - Mapa)
 3. hodnocení stavby tratí, mapy, shromaždiště a organizace závodu
 4. Stavba tratí: (váha 0,15) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • stavba tratí všech soutěžních kategorií (odpovídající náročnost, délka, nápaditost, charakter vzhledem k druhu tratě,...), pozor: dodržení směrných časů bude hodnoceno v části B (dodržení dokumentů a pravidel)
  • umístění kontrol (vhodnost kontroly vzhledem k přesnosti mapy v místě kontroly a vzhledem k druhu tratě a kategorii, kontroly na náhodu)
  Mapa: (váha 0,20) – hodnotí skupina Mapaři
  • přesnost mapy
  • dodržení mapového klíče
  • kvalita tisku map a tratí
  Mapa (Hodnotitelé): (váha 0,00) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • slouží jen jako zpětná vazba pro pořadatele, bez vlivu na známku
  • dodržení mapového klíče
  • kvalita tisku map a tratí
  • ostatní náležitosti mapy (tiráž, loga sponzorů, legenda ...)
  Shromaždiště: (váha 0,10) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • parkování
  • dostatek místa pro závodníky a stany
  • WC, občerstvení a další vybavení
  Organizace závodu: (váha 0,10) – hodnotí skupina Hodnotitelé
  • poskytování informací před závodem na internetu (startovky, pokyny, parametry ...)
  • organizace startu a cíle (vč. vhodnosti umístění)
  • roznos kontrol
  • vyvěšování výsledků
  • dodržování časového harmonogramu
  • řešení problémů, přístup a ochota pořadatelů
  • zrušení kategorie/í
  • všechno ostatní
 5. hodnocení z řad orienťáckého lidu – hodnotí skupina Veřejnost
 6. „V lese“: (váha 0,10)
  • záležitosti spadající do gesce hlavního rozhodčího podle článku 5.3. Pravidel
  „Mimo les“: (váha 0,10)
  • všechny ostatní okolnosti závodu (viz položky výše uvedené v oblasti Shromaždiště a Organizace závodu)
2. Stupnice hodnocení:
 • u jednotlivých kritérií se přidělují známky: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – nehodnotím
  sjednocení významu známek:
  1 = vynikající
  2 = bez nedostatků (či s nepodstatnými nedostatky)
  3 = s menšími nedostatky
  4 = s většími nedostatky
  5 = nevyhovující (přesahující veškeré meze)
3. Obecná ustanovení:
 1. hodnocení se provádí v internetové aplikaci na stránce http://lpu.cz/hodnoceni/
 2. každý hodnotitel dostane přístupový kód k této stránce. Hodnotitelem se může stát každý držitel licence R3 (skupina Veřejnost) či vyšší (skupina Hodnotitelé), či aktivní mapař (skupina Mapaři), svůj zájem vyjádří e-mailem vedoucímu systému Hodnocení.
 3. pro každý závod je jedna dílčí stránka
 4. hodnocení pro každý závod se otevírá druhý den po jeho konání
 5. každý hodnotitel může jednou hodnotit každý závod, kterého se zúčastnil. Hodnotitel nemůže hodnotit závod, který pořádal jeho vlastní klub nebo se na pořádání účastnil ve funkci ředitele, hlavního rozhodčího nebo stavitele.
 6. při hodnocení jinou známkou než „2“ je nutné napsat i slovní zdůvodnění známky (důvody pro udělení jiné známky než „2“)
 7. kvalitu mapy nelze hodnotit stupněm „1“
 8. výsledky hodnocení jsou zobrazeny podle kritérií, u každého kritéria je uvedena průměrná známka ze všech známek od uživatelů a v tabulce jejich doplňující komentáře
 9. výsledná známka za závod se počítá jako vážený průměr průměrných dílčích známek daných kriterií
 10. u kritérií hodnocených skupinami Hodnotitelé a Veřejnost se u každého kriteria škrtá nejlepší a nejhorší známka, a to i tehdy, kdy po vyškrtnutí nezbyde u daného kriteria žádné hodnocení.
 11. není-li u některého kriteria žádné hodnocení (například po vyškrtnutí nejlepšího a nejhoršího, ale nejen tehdy), takové kriterium se do celkové známky nezapočítává.
 12. v průběhu hodnocení závodu je toto anonymní, tj. hodnotitelé neznají hodnocení navzájem. Po ukončení hodnocení závodu je zveřejněno jmenovité hodnocení.
 13. závod lze hodnotit po dobu 8 dní počínaje dnem konání závodu
 14. ke každému závodu je připojena diskuze, kde může hodnotitel vyjádřit své další dojmy
 15. stejně tak může pořádající subjekt v diskusi uvést
 16. závod lze hodnotit po dobu 1 týdne od konání závodu
 17. ke každému závodu je připojena diskuze, kde může hodnotitel vyjádřit své další dojmy
Radim Hošek, vedoucí skupiny hodnotitelů 2018 ( radimho gmail com )

Závěrečná prosba: Mějme prosím na paměti, že cílem hodnocení je přispět ke zvyšování kvality budoucích závodů. To se může povést poukázáním na věci, které se nepovedly, ale určitě ne nezdůvodněnými špatnými známkami, nebo dokonce osobními útoky či neslušnými výlevy. R.
Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
azitka@seznam.cz