POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na klasické trati 2016
závod Českého poháru 2016, INOV-8 CUP žebříčku A 2016
závod Českého poháru veteránů 2016
závod WRE
veřejný závod


SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Datum
1. – 2. 10. 2016
Pořádající subjekt
OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Centrum
Pustá Rybná, 49.7076169N, 16.1345911E
Prezentace
Sobota 1. 10. 10:00 – 11:00 v centru závodů
Neděle 2. 10. 8:00 – 8:30 v centru závodů
Parkování
Auta: na louce poblíž centra závodů za poplatek 50 Kč/auto/víkend.
Autobusy: podle pokynů pořadatelů, parkovné se neplatí.
Druh závodu
Sobota 1. 10. klasická trať - semifinále
Neděle 2. 10. klasická trať - finále
Vzdálenosti
Parkoviště – centrum: 300 – 500 m
Centrum – cíl: 0 m
Parkoviště – ubytování: 15 km
Systém ražení
Pro všechny kategorie je použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem.
V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou.
Prostor závodu
Veškeré lesní komplexy v okolí centra závodů.
Zakázané prostory
Vyjma doby od startovního času do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu (vyjma tréninkového prostoru) zakázaným prostorem!
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 (plot); 524.0 (vysoký plot); 709.0 (nepřístupná oblast); 707.0 (nepřekročitelná hranice) – v terénu označené červenobílou páskou. Dodržení zakázaných prostorů bude v lese kontrolováno a porušení bude trestáno diskvalifikací.
Povinné úseky
Start – začátek orientace
Sběrná kontrola – cíl
Budou vyznačeny koridory, případně fábory.
Občerstvení
Po oba dny v karanténě a v cíli; na trati v sobotu na kontrolách (vyznačeno v piktogramech), v neděli na kontrolách i na postupech (vyznačeno v mapě), k dispozici voda.
První pomoc
Ošetření drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v nemocnici ve Svitavách.
WC
V centru závodů budou k dispozici toaletní buňky TOITOI.
Po oba dny budou WC v karanténě.
Mytí
V centru závodů bude k dispozici zásobník s vodou.
Výsledky
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na Internetu.
Bude zajišťován on-line přenos mezičasů z radiokontrol, ty budou dostupné na internetové adrese http://splits.racom.eu, na shromaždišti přes wifi připojení. AP má jméno „Racom-SPLITS“ a adresa serveru bude "192.168.141.195".
Vyhlášení vítězů
Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 15:00 hod.
Bude vyhlášeno šest nejlepších závodníků ve všech kategoriích Mistrovství ČR a tři nejlepší závodníci ve všech kategoriích Veteraniády ČR. Vyhlášení proběhne v tomto pořadí: DH21, DH16, DH18, DH20, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, H75 a H80. Vyhlášení závodníci budou odměněni věcnými cenami, diplomy a kategorie MČR navíc medailemi.
Dětský koutek
V centru závodů. Prosíme, odkládejte děti pouze na nezbytně nutnou dobu.
Informace
http://lpu.cz/mcr16
Dušan Stránský, 721622374, dusan.stransky@geovap.cz
Předpis, předpokládané časy vítězů
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.
Protesty
Písemně s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Adam Zitka, 53002 Pardubice, Závodu míru 1883.
Jury
Dominika Plochová (DKP), Martina Hepnerová (SHK), Jan Mrázek (SJC)
Upozornění
Závody probíhají v CHKO Žďárské vrchy, dodržujte návštěvní řád CHKO.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.
Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku v centru závodů.
Ubytování
Pořadatel zajišťuje závodníkům, kteří si ho objednali, nouzové ubytování v Poličce. Pokyny pro ubytování budou k dispozici na prezentaci. V sobotu se tělocvičny otvírají v 17:00 hod., v neděli je nutné ubytování opustit do 9:00 hod. Zákaz nocování na louce v centru závodů.
Stravování
V centru závodů bude zajištěn stánkový prodej občerstvení.
Funkcionáři
Ředitel závodu: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: Adam Zitka, R1
Stavba tratí semifinále (sobota): Petr Fencl, R2
Stavba tratí finále (neděle): Jan Kaplan, R2
IOF advisor (WRE – neděle): Zuzana Klimplová
Poděkování
Pořadatelé děkují LS Choceň, městu Polička a dalším majitelům lesa za možnost uspořádat závody v tomto prostoru. ZD Telecí děkujeme za poskytnutí pozemků pro centrum závodu a parkování. Poděkování patří i obecnímu úřadu Pustá Rybná a SDH Pustá Rybná za pomoc s dovozem vody.

SEMIFINÁLE – SOBOTA 1. 10.

Terén
Kopcovitý vysočinský, převážně velmi dobře průběžný. Vyskytují se i partie hustníků, místy s velmi sníženou průchodností, v blízkosti četných vodotečí se místy vyskytuje podrost.
Start
00 = 12:00 hod, intervalový
Cesta na start je značena modrobílými fáborky.
Vzdálenosti
centrum – vstup do karantény: 2 200 m, převýšení 10 m
vstup do karantény – start: 700 m, převýšení 40 m
Závodníci všech kategorií musejí projít karanténou, vede skrze ni cesta na start.
Karanténa
Všichni závodníci MČR musejí vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, projít nejpozději ve startovním čase 55 = 12:55 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start, popř. do tréninkového prostoru. Všichni ostatní závodníci budou moci procházet vstupem do karantény až od startovního času 100 = 13:40 hod. a mohou ji vstupem opět opustit či pokračovat na start. V karanténě bude k dispozici tréninková mapka, přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.
CENTRUM 2200 m VSTUP DO KARANTÉNY 600 m PŘEDSTART 100 m START
Tréninková mapka
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě, mapky jsou v měřítku 1:15000 i 1:10000.
Startovní čísla
Nejsou.
Mapa
Pro kategorie M ČR a D35 a H35: Spálený kopec; 1:15000, E=5m
Pro ostatní kategorie: Spálený kopec 10; 1:10000, E=5m
Rozměr A3, tisk Silueta Pardubice, mapový klíč: ISOM 2000, stav září 2016, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Petr Mareček.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
hnědý křížek - plošinka
černé kolečko - triangulační tyč, turistický přístřešek
černý křížek - jiný umělý objekt
Závodníci MČR obdrží mapu (označenou svými identifikačními údaji) na startovní čáře. Ostatní kategorie si mapu odebírají sami mezi startovní čárou a mapovým startem.
Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map v sobotu v 16:00 hod. v prostoru cíle.
Popisy kontrol
Kategorie MČR pouze na mapě. Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů po 12:45 hod. (kategorie, které běží s mapou 1:15000, mají popisy kontrol i na mapě).
Časový limit
110 min.
Postupový klíč do nedělního finále A
M ČR: D16, H16, D18, H18 - 6 závodnic/závodníků z každého rozběhu
M ČR: D20, H20 - 9 závodnic/závodníků z každého rozběhu
M ČR: D21, H21 - 8 závodnic/závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda ČR: prvních 50 % závodnic/závodníků, maximálně však 25, v případě méně než 10 startujících všichni.

FINÁLE – NEDĚLE 2. 10.

Terén
Kopcovitý vysočinský, převážně dobře průběžný se střední hustotou komunikací. Vyskytují se i partie hustníků a zarostlých pasek, místy s velmi sníženou průchodností. V některých místech je běh ztěžován nízkým podrostem (nálety smrkové i bukové a borůvčí). Na delších tratích je ojediněle i kamenitý podklad.
Některé kategorie probíhají před cílem přes louku, na které jsou umístěny úly – v terénu jsou obehnány červenobílou páskou.
Start
00 = 9:30 hod, intervalový
Cesta na start je značena modrobílými fáborky.
Startovní listiny
Budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a budou vyvěšeny v centru závodů.
Časy startu prvních závodníků v jednotlivých kategoriích:
D16A - 121 (interval 4 minuty), D16B - 1 (3), D16C - 1 (2), D16D - 0 (4), D18A - 134 (4), D18B - 1 (3), D18C - 0 (2), D18H - 62 (3), D20A - 151 (4), D20B - 2 (3), D21A - 140 (4), D21B - 0 (3), D21C - 1 (2), D21D - 44 (2), D35A - 64 (4), D35B - 64 (4), D40A - 48 (3), D40B - 25 (3), D45A - 46 (3), D45B - 2 (3), D50A - 51 (3), D50B - 57 (3), D55A - 62 (3), D55B - 2 (4), D60A - 70 (4), D60B - 44 (4), D65A - 75 (6), D65B - 21 (6), D70A - 88 (6), D75A - 96 (12), H16A - 125 (4), H16B - 5 (3), H16C - 0 (2), H16H - 75 (4), H18A - 134 (4), H18B - 55 (3), H18C - 1 (2), H18H - 18 (6), H20A - 151 (4), H20B - 55 (3), H21A - 100 (4), H21B - 1 (3), H21C - 1 (2), H21D - 0 (2), H35A - 66 (3), H35B - 0 (3), H40A - 44 (3), H40B - 10 (2), H45A - 46 (3), H45B - 10 (2), H50A - 33 (3), H50B - 11 (2), H55A - 44 (3), H55B - 2 (3), H60A - 38 (3), H60B - 6 (3), H65A - 40 (3), H65B - 0 (3), H70A - 70 (4), H70B - 68 (4), H75A - 87 (8), H80A - 87 (8).
Vzdálenosti
centrum – vstup do karantény: 2 000 m, převýšení 70 m
vstup do karantény – start: 600 m, převýšení 60 m
Závodníci všech kategorií musejí projít karanténou, vede skrze ni cesta na start.
Karanténa
Všichni závodníci MČR musejí vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, projít nejpozději ve startovním čase 150 = 12:00 hod. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start, popř. do tréninkového prostoru. Všichni ostatní závodníci budou karanténou pouze volně procházet cestou na start. Na začátku karantény bude k dispozici tréninková mapka, přístřešek, pitná voda, WC, na předstartu pak startovní čísla, popisy kontrol pro finále A M ČR, GPS a odvoz věcí do cíle. Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.
CENTRUM 2000 m VSTUP DO KARANTÉNY 550 m PŘEDSTART 50 m START
Tréninková mapka
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě, mapky jsou v měřítku 1:15000 i 1:10000.
Startovní čísla
Závodníci kategorií finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na předstartu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.
GPS
Vybraní závodníci kategorií D21A a H21A běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem na předstartu. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu v sobotu večer, dále bude vyvěšen v centru závodů a v karanténě. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. GPS tracking bude možné sledovat od 12:00 hod. na obrazovkách v centru závodů a také na webových stránkách:
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20161002h/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20161002d/.
Mapa
Pro kategorie M ČR a D35 a H35: Perničky, 1:15000, E=5m
Pro ostatní kategorie: Perničky 10, 1:10000, E=5m
Rozměr A3, tisk Silueta Pardubice (pro kategorie D21A a H21A ofsetový tisk Žaket Praha), mapový klíč: ISOM 2000, stav září 2016, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Petr Mareček.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
hnědý křížek - plošinka
černé kolečko - triangulační tyč, turistický přístřešek
černý křížek - jiný umělý objekt
Závodníci si mapu odebírají sami mezi startovní čárou a mapovým startem. Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map v neděli ve 14:30 hod. v prostoru cíle.
Popisy kontrol
Kategorie finále A MČR formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí na předstartu od 10:40 hod. K dispozici budou izolepy, nůžky, zvýrazňovače.
Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů.
Kategorie, které běží s mapou 1:15000, mají popisy kontrol i na mapě.
Časový limit
150 min.
Upozornění
Závodníkům startujícím v kategorii D21A a H21A není dovoleno použití či nesení zařízení GPS s displejem nebo zvukovou signalizací (například hodinky s GPS) – dle pravidel IOF pro závody WRE.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZÁVODU

Generální sponzoři: Lesy ČR s. p. a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři: Aitcom, JKD Sped, Hovorka catering, Steno, O-run, Proxim, NAPA trucks, International Pharmaceutical Corporation, Měštanský pivovar Havlíčkův Brod, Ondrášovka;
Partneři pořadatele: Pardubický kraj; obec Pustá Rybná; Racom Nové Město na Moravě
Partneři Českého svazu orientačních sportů: INOV-8, ČSOB pojišťovna, Trimtex, Manufaktura, T-mapy, Žaket, H.S.H., TOI TOI

Plánek centra v pdf.

Pokyny v pdf.
partneři LPUpartneři ČSOSsprávce stránek: Vojtěch Novotný   |   designed by